Regulamin konkursu Grand Press 2020

Art. 1.
Konkurs Grand Press 2020 organizuje wydawca magazynu „Press” – Press sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. J.H. Dąbrowskiego 75/66 (60-523 Poznań), KRS 316953, NIP: 779-17-44-917, REGON: 630944696 (dalej Organizator) – przy współpracy z Fundacją Grand Press.
Regulamin konkursu Grand Press 2020 dostępny jest w siedzibie organizatora, a także na stronie internetowej konkursu www.grandpress.pl.
Nagroda Grand Press przyznawana będzie za najlepsze teksty prasowe, audycje radiowe i programy telewizyjne oraz materiały internetowe, które zostały opublikowane albo wyemitowane w mediach, w języku polskim, między 1 listopada 2019 roku a 31 października 2020 roku.

Art. 2.
Nagroda Grand Press będzie przyznawana w sześciu kategoriach:
– News,
– Dziennikarstwo śledcze,
– Publicystyka,
– Reportaż:
prasowy/internetowy
radiowy
telewizyjny/wideo
– Wywiad,
– Dziennikarstwo specjalistyczne.

Art. 3.
Laureaci nagrody Grand Press w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 5000 złotych. Nagroda pieniężna przekazywana jest na numer konta bankowego przesłanego przez laureata Organizatorowi na adres e-mail osoby upoważnionej przez Organizatora. Organizator wypłaca nagrodę z potrąceniem należnego 10 proc. podatku od nagrody.
Termin i miejsce ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród ustalane są przez redakcję „Press” i podawane do wiadomości na jego łamach.

Art. 4.
Nagrody pieniężne finansowane są przez sponsorów konkursu. Sponsorzy nie mają wpływu na procedurę przyznawania nagród ani na to, kto je otrzyma.

Art. 5.
1) Zgłoszenia do konkursu przyjmuje redakcja „Press”. Teksty, audycje radiowe i programy telewizyjne oraz materiały internetowe mogą zgłaszać dziennikarze lub redakcje gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalnych redakcji internetowych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 2 listopada 2020 roku do godz. 23:59 wyłącznie za pomocą strony internetowej www.grandpress.pl
2) Do konkursu można zgłosić nie więcej niż trzy prace jednego autora, łącznie we wszystkich kategoriach. Każda praca musi zostać zgłoszona w konkretnej kategorii. Nie wolno zgłaszać tej samej pracy do więcej niż jednej kategorii.
3) Na konkurs prace przyjmowane będą wyłącznie w formatach opisanych poniżej:
– dla tekstów – pliki *pdf z tekstem opatrzonym tytułem (bez zdjęć, linków, nazwisk autora/ów, nazwy redakcji i innych elementów umożliwiających identyfikację autora/ów),
– dla materiałów wideo – pliki *mp4, *mov, avi (materiał bez nazwisk autora/ów, bez nazwy programu oraz stacji i innych elementów umożliwiających identyfikację autor/ów),
– dla materiałów audio/radiowych – pliki *mp3, *wav (materiał bez nazwisk autora/ów, bez nazwy programu oraz stacji i innych elementów umożliwiających identyfikację autor/ów),
– dla materiałów z portali internetowych, które zawierają tekst i materiał wideo/audio, będący nieodłączną częścią całego materiału, a nie jest reportażem interaktywnym – pliki *pdf z tekstem i pliki wideo/audio (w formatach j.w.),
– dla reportaży interaktywnych – bezpośrednie linki do reportaży.
4) W celu zgłoszenia pracy należy przed 2 listopada do godz. 23:59 wejść na stronę www.grandpress.pl/Regulaminy/ i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Do każdego zgłoszonego materiału należy wypełnić osobny formularz. Po poprawnym wypełnieniu formularza i wciśnięciu przycisku „Wyślij zgłoszenie” osoba zgłaszająca otrzyma (na podany w formularzu adres) e-mail zwrotny z potwierdzeniem wypełnienia formularza oraz z linkiem do wgrania materiału. Po wejściu w linki i wgraniu materiału („Dodaj pliki”) zakończonego wciśnięciem „Wyślij” osoba zgłaszająca otrzyma (na podany w formularzu zgłoszeniowym adres) e-mail z potwierdzeniem poprawnego zgłoszenia materiału.
5) W razie problemów technicznych z dokonaniem zgłoszenia organizator zapewnia pomoc dyżurnego administratora (tel. +48 601 745 005, e-mail: [email protected]). Na wszelkie pytania związane z Regulaminem odpowiada przedstawiciel Organizatora (tel. +48 664 156 975, e-mail: [email protected]).

Art. 6.
Nominacje do nagrody Grand Press w poszczególnych kategoriach, spośród zgłoszonych materiałów, przyznaje jury. Składa się ono z doświadczonych ludzi mediów, wybieranych i zapraszanych przez redakcję „Press”. Jury, oprócz nagród w poszczególnych kategoriach, ma prawo do przyznania wyróżnień oraz nagród specjalnych.

Art. 7.
Jury, nominując do nagrody zgłoszone materiały, będzie się kierować następującymi kryteriami:
– wybitne walory warsztatowe,
– znaczenie materiału dla opinii publicznej,
– ciekawy, indywidualny charakter materiału,
– zachowanie standardów etycznych dziennikarstwa.

Art. 8.
W głosowaniu nad wyborem laureatów konkursu Grand Press – spośród nominowanych – każdemu z członków jury Grand Press przysługuje jeden głos. Wszyscy członkowie jury mają równe prawo głosu.

Art. 9.
1) Obrady jury prowadzi redaktor naczelny „Press” lub osoba przez niego wskazana z grona jurorów. W pierwszym etapie jury preselekcyjne nominuje do finału prace po zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami. Jury nominujące ma prawo wskazać w każdej kategorii od jednego do siedmiu tekstów, audycji i programów. Ma też prawo nie nominować żadnego zgłoszonego materiału z powodu ich niskiego poziomu.
2) Członkowie jury mają prawo do przeniesienia pracy do innej kategorii, niż została zgłoszona. W kategorii Reportaż, w wypadku gdy będzie to uzasadnione liczbą i poziomem zgłoszeń, jury preselekcyjne ma prawo nominować materiały do trzech (lub dwóch) odrębnych nagród: za reportaż prasowy, radiowy i telewizyjny.

Art. 10.
1) Przyznawanie nagród Grand Press w poszczególnych kategoriach odbywa się podczas drugich, finałowych obrad jury, bezpośrednio przed wręczeniem nagród.
2) Nagroda Grand Press przyznawana jest za ten z nominowanych materiałów, który w głosowaniu jury uzyskał bezwzględną większość głosów.
3) Jeżeli w pierwszym głosowaniu za żadnym z nominowanych materiałów nie opowiedziała się wymagana większość członków jury, przeprowadza się ponowne głosowanie.
4) Jeżeli drugie głosowanie nie wyłoniło laureata nagrody, przeprowadza się dodatkowe głosowanie, z tym że uchwała jury o przyznaniu nagrody może zapaść zwykłą większością głosów.
5) Jeżeli trzecie głosowanie nie doprowadzi do wyłonienia laureata nagrody, członkowie jury podejmą decyzję o przyznaniu nagrody i sposobie wyboru nagrodzonego materiału według własnego uznania.
6) Każde głosowanie jury może być poprzedzone dyskusją.
7) Z obrad jury nagrody Grand Press sporządza się zapis dźwiękowy, a karty głosowań są zbierane i archiwizowane.

Art. 11.
Organizator ustanawia nagrodę Grand Press Digital dla dziennikarza lub redakcji, która wykazała się innowacyjnym podejściem w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w pracy dziennikarskiej. Nagrodę Grand Press Digital za rok 2020 przyznaje redakcja „Press” po konsultacji środowiskowej.

Art. 12.
Organizator ustanawia nagrodę Grand Press Economy dla dziennikarza lub redakcji wyróżniającej się profesjonalizmem, rzetelną i obiektywną prezentacją tematów ekonomicznych, wysoką jakością publikowanych materiałów. Nagrodę Grand Press Economy za rok 2020 przyznaje redakcja „Press” po konsultacji środowiskowej.

Art. 13.
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Press sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-523), ul. J.H. Dąbrowskiego 75/66, Organizator Konkursu.
2) Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. wyłącznie w celu realizacji Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda uczestnika. Do wzięcia udziału w Konkursie jest ona niezbędna. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dobrowolne i świadome zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4) Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, dane kontaktowe: e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny) są przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń, wydania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, podania do publicznej informacji (strona internetowa Konkursu, media) imion i nazwisk Zwycięzców oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych Organizatora.
5) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik Konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji Konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie dalej mógł brać udziału w Konkursie. Ewentualne wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6) Każdemu uczestnikowi przysługują prawa:
a) dostępu do podanych danych osobowych,
b) żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
c) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
d) żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
7) Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w czasie trwania Konkursu. Dane mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, w okresie niezbędnym do wypełnienia celów sprawozdawczych.
8) Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom jedynie w celu realizacji obowiązków Organizatora Konkursu wynikających z Regulaminu i przepisów prawa, np. dostawcom usług IT, usług pocztowych, księgowych.
9) W przypadku wyrażenia osobnej zgody dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych Press do czasu jej wycofania.
10) Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora:
e- mail: [email protected], listowny: ul. J.H. Dąbrowskiego 75/66, 60-523 Poznań, tel.: 22 33 48 333.

Warszawa, we wrześniu 2020 roku

Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 1
do Regulaminu Grand Press 2020

Opisy kategorii, do których mogą być zgłaszane prace w konkursie Grand Press 2020.
News – w tej kategorii oceniane są krótkie materiały czysto informacyjne dostarczające nową wiedzę bądź materiały zawierające istotne nowe informacje w sprawach już znanych. Ważna jest aktualność i jednoznaczność przekazu, prawdziwość i waga informacji oraz pierwszeństwo jej opublikowania przed innymi mediami.
Dziennikarstwo śledcze – obejmuje materiały powstałe w wyniku pracy śledczej autora, która wymagała od dziennikarza szukania, potwierdzenia, sprawdzania, konfrontowania i rzetelnego dokumentowania informacji, a efektem jest ważny dla opinii publicznej materiał ujawniający fakty i zdarzenia niewygodne dla zainteresowanych stron. Oceniany jest warsztat pracy dziennikarza i jakość opublikowanego materiału.
Publicystyka – w tej kategorii oceniane są materiały cechujące się autorską refleksją intelektualną nad zagadnieniami społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi, historycznymi, kulturalnymi itp. Wartościowa publicystyka łączy prezentację faktów z ich subiektywną interpretacją, konfrontacją sądów oraz ich krytyczną oceną. Mogą to być zarówno teksty publicystyczne (w tym esej, komentarz, felieton), jak też programy/audycje zaliczane do publicystycznych. W tym drugim przypadku oceniana będzie zwłaszcza praca własna dziennikarza i jego wpływ na wydźwięk materiału.
Reportaż – obejmuje materiały będące autorską opowieścią na temat ludzi i rzeczywistych wydarzeń, których twórca był świadkiem bądź zrekonstruowanych na podstawie researchu, rozmów i obserwacji reportera. Materiał taki wychodzi poza samą informację, jest pogłębiony osobistą refleksją i emocjami autora. W reportażu ważne są zebrane fakty i obserwacje, ale w równym stopniu umiejętność nadania im formy, budowania nastroju – czyli język i styl, a w przypadku materiałów telewizyjnych/wideo/radiowych odpowiednio: obraz, dźwięk, montaż.
Wywiad – w tej kategorii oceniane są rozmowy, w których istotną stroną jest dziennikarz zadający niebanalne i trafne pytania. Wywiad może mieć charakter publicystyczny, wspomnieniowy, informacyjny itp. Oceniane jest przygotowanie dziennikarza do rozmowy, umiejętność formułowania pytań i budowania atmosfery, jak również przekaz informacyjny i atrakcyjność rozmowy. Wywiadem nie jest sonda uliczna czy dyskusja.
Dziennikarstwo specjalistyczne – jedyna kategoria dopuszczająca materiały w różnych formach dziennikarskich (np. raport, materiał informacyjny, wywiad, audycja radiowa lub telewizyjna) – ale wyłącznie o charakterze fachowym. Mogą obejmować różną tematykę: ekonomiczną, społeczną, naukową, hobbystyczną itp. Cechą tych materiałów musi być jednak specjalistyczna wiedza przekazywana w dostępny dla odbiorcy sposób. Oceniana jest nie tylko fachowość autora, lecz także język i forma materiału oraz umiejętność popularyzowania wiedzy.

FAQ – najczęstsze pytania dotyczące nagród Grand Press

1/ Czy zgłoszone prace muszą być z jednej kategorii, czy jeden autor może zgłaszać materiały w różnych kategoriach?
Warunek regulaminowy jest taki, że jeden autor może zgłosić tylko trzy materiały, natomiast czy wszystkie zgłosi w jednej kategorii, czy rozłoży je na kilka kategorii, to zależy od niego.
2/ Czy prace może zgłaszać także redakcja?
Tak, zgłoszenia do nagród Grand Press może także przysłać redakcja, sama wybierając te materiały swoich dziennikarzy, które uznała za najlepsze. Przy czym w tym wypadku także obowiązuje warunek: maksimum trzy prace jednego autora.
3/ Co się stanie, gdy zarówno dziennikarz, jak i jego redakcja przyślą prace właśnie tego dziennikarza na konkurs?
Jeżeli łączna liczba prac jednego autora przekroczy trzy, jury będzie brało pod uwagę tylko trzy jego materiały – samo decydując, które ocenia. Reszta zostanie zdyskwalifikowana. Dlatego lepiej, by dziennikarze i redakcje informowali się nawzajem o tym, kto zgłasza prace.
4/ Czy jeśli dziennikarz pracował nad jakimś tematem dłuższy czas i powstało z tego kilka materiałów, może je zgłosić wszystkie jako cykl? Czy cykl też jest ograniczony do trzech materiałów?
Jako cykl można zgłosić maksymalnie pięć materiałów – o ile rzeczywiście zarówno ich tematyka, jak i kolejność publikacji oraz charakter (widoczny początek, rozwinięcie sprawy i zakończenie) wskazują, że to seria tekstów. Wtedy taki cykl uznawany jest za jedno zgłoszenie danego autora – czyli oprócz niego może zgłosić jeszcze dwa materiały.
Ale uwaga: jeśli cykl składa się z materiałów o nierównej jakości merytorycznej bądź przypadkowo ułożonych tekstów, jury zwykle wybiera tylko jeden materiał do oceny albo dyskwalifikuje cały cykl. Tak więc dobrze jest przemyśleć, czy rzeczywiście zgłaszać cykl, czy nie lepiej wybrać od razu najlepszy materiał z niego.
5/ Co to jest pseudonim i do czego służy?
Pseudonim umożliwia jury bardziej obiektywną ocenę zgłoszonego materiału w pierwszym etapie wyboru. Dlatego ze zgłoszonego materiału należy usunąć dane o autorze i podpisać je właśnie pseudonimem, np. „Biały123”.
6/ Co zrobić z nazwiskami dziennikarzy (np. w stand-upach czy setkach) w materiałach telewizyjnych, wideo i radiowych? Wycinać?
Jeżeli udział dziennikarza bądź jego nazwisko jest integralną częścią materiału, nie należy niczego usuwać. W pozostałych przypadkach (klasyczne czołówki, tyłówki) należy usunąć nazwiska.
7/ Czy można przesyłać materiały e-mailem?
Nie.
8/ Czy można zgłosić jeden materiał do kilku kategorii, jeśli nie jest się pewnym, którą wybrać?
Nie. W takim wypadku praca może zostać od razu zdyskwalifikowana.
9/ Co to znaczy, że zgłoszenia będą przyjmowane do 2 listopada?
To znaczy, że najpóźniej 2 listopada do godz. 23:59 można zgłosić materiały do konkursu poprzez stronę www.grandpress.pl
10/ Jeśli wygra praca, która ma np. dwóch autorów, obaj otrzymują po 5000 zł?
Nie. Nagroda Grand Press w każdej kategorii wynosi 5000 zł, w przypadku kilku autorów ta suma jest między nich dzielona.
11/ Jeśli nad jednym tematem pracowała redakcja prasowa i telewizyjna, wystarczy, jeśli zgłosi go jedna z nich?
Wystarczy, ale w formularzu zgłoszeniowym muszą być podani wszyscy autorzy danego materiału.