Regulamin – Książka Reporterska Roku 2020

Regulamin konkursu na Książkę Reporterską Roku – aneks do Regulaminu konkursu Grand Press

Art. 1.
Wydawca magazynu „Press” we współpracy z Fundacją Grand Press, zwani dalej Organizatorami, ustanawiają nagrodę dla najlepszej polskiej Książki Reporterskiej Roku. Nagroda ma służyć wskazaniu najbardziej wartościowej twórczości reporterskiej należącej do literatury faktu.

Art. 2. 
Nagroda jest przyznawana przez jury konkursu za publikację:
–  o wysokich walorach merytorycznych, warsztatowych (research, kompozycja, redakcja) oraz językowych
– ujawniającą wrażliwość etyczną i społeczną autora/ki, przy zachowaniu zasad warsztatu dziennikarskiego, w tym zwłaszcza opisywania prawdziwych wydarzeń i postaci
–  cechującą się pogłębioną analizą rzeczywistości, wykorzystującą wiedzę, dociekliwość i rzetelność autora/ki

Art. 3.
Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagrody ustalane są corocznie przez organizatora i podawane do wiadomości na Press.pl lub w magazynie „Press” oraz na www.grandpress.pl.

Art. 4.
Nagrodę za Książkę Reporterską Roku może otrzymać tylko osoba fizyczna – jej autor/ka bądź autorzy.
Nagroda nie jest przyznawana wydawcom, redakcjom oraz podmiotom prawnym.

Art. 5.
1. Laureat/ka nagrody za Książkę Reporterską Roku otrzyma dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości ustalonej przez Organizatorów. W roku 2020 jest to 10 000 zł.
2. Nagroda pieniężna przekazywana jest na numer konta bankowego laureata, po potrąceniu należnego 10 proc. podatku.

Art. 6.
Organizatorzy mają prawo do przeprowadzenia plebiscytu wśród czytelników i przyznania Nagrody Czytelników.

Art. 7.
1. Do konkursu można zgłaszać książki reporterskie:
– autorów żyjących, pełnoletnich, będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkających w Polsce lub poza jej granicami
– wydane w języku polskim w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 lipca 2020 roku
– pierwodruki (nieprzyjmowane są wersje poszerzone wcześniej wydanych książek)
– niebędące antologiami
2. W konkursie nie będą brane pod uwagę:
• reportaże literackie, czyli zawierające jakiekolwiek elementy fikcji
• biografie niereporterskie, choćby napisane przez dziennikarzy/reporterów
• dziennikarskie książki gatunkowe (eseje, dzienniki, autobiografie, książki publicystyczne itp.)
3. Książki na konkurs mogą zgłaszać ich autorzy lub wydawcy.
4. Można zgłosić dowolną liczbę książek spełniających warunki Regulaminu.
5. Do konkursu przyjmowane są książki wyłącznie w wersji drukowanej.
6. Zgłaszający dostarcza organizatorowi na koszt własny po jednym egzemplarzu książki dla każdego członka jury i jeden dla przedstawiciela organizatora, czyli 6 egzemplarzy.
Po zakończeniu konkursu organizator nie zwraca książek zgłaszającemu.
7. Książki na konkurs należy dostarczyć na adres: Magazyn „Press”, ul. Świętokrzyska 30/150, 00-116 Warszawa – pocztą, osobiście lub kurierem (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–17.00) – do 28 sierpnia 2020 roku (w przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich obowiązuje powyższy termin dostarczenia).
8. Do każdego zgłaszanego tytułu należy dołączyć wypełniony i wydrukowany przez osobę zgłaszającą formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.grandpress.pl

Art. 8.
1. O przyznaniu nagrody dla najlepszej Książki Reporterskiej Roku decyduje jury, które powołują Organizatorzy. Jurorami mogą zostać znawcy literatury i reportażu cechujący się niezależnością.
2. W pierwszym etapie konkursu członkowie jury wybierają do finału do 15 tytułów spośród wszystkich zgłoszonych książek. Następnie, w drodze dyskusji i głosowania, jury nominuje 5 najlepszych książek reporterskich, z których wyłania laureata nagrody za Książkę Reporterską Roku. Szczegółowe zasady obrad jury ustalą Organizatorzy, prace jury koordynuje przedstawiciel Organizatorów w jury.
3. Z obrad jury sporządza się zapis dźwiękowy. Wyniki obrad są objęte tajemnicą do momentu uroczystego ogłoszenia werdyktu konkursu.

Art. 9.
W przypadku niemożności wybrania jednego laureata przez jury konkursu lub w przypadku wyższej konieczności, w szczególności ujawnienia konfliktu interesów jurora lub jurorów, Organizatorzy mają prawo do ostatecznej decyzji o wyborze laureata nagrody.

Art. 10.
Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu regulują zapisy art. 13. Regulaminu konkursu Grand Press.

Warszawa, w sierpniu 2020 roku