Regulamin konkursu Grand Press 2021

Art. 1.
Konkurs Grand Press 2021 organizuje wydawca magazynu „Press” – Press sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. J.H. Dąbrowskiego 75/66 (60-523 Poznań), KRS 316953, NIP: 779-17-44-917, REGON: 630944696 (dalej Organizator) – przy współpracy z Fundacją Grand Press.
Regulamin konkursu Grand Press 2021 dostępny jest w siedzibie organizatora, a także na stronie internetowej konkursu www.grandpress.pl.
Nagroda Grand Press przyznawana będzie za najlepsze materiały audio, teksty prasowe, programy telewizyjne oraz materiały internetowe, które zostały opublikowane albo wyemitowane w mediach, w języku polskim, między 1 listopada 2020 roku a 31 października 2021 roku.

Art. 2.
Nagroda Grand Press będzie przyznawana w ośmiu kategoriach:
– News,
– Dziennikarstwo śledcze,
– Publicystyka,
– Reportaż prasowy/internetowy,
– Reportaż audio,
– Reportaż telewizyjny/wideo,
– Wywiad,
– Dziennikarstwo specjalistyczne i nowe formy dziennikarstwa.

Art. 3.
Laureaci/laureatki nagrody Grand Press w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 5000 złotych. Nagroda pieniężna przekazywana jest na numer konta bankowego przesłanego przez laureata/tkę Organizatorowi na adres e-mail osoby upoważnionej przez Organizatora. Organizator wypłaca nagrodę z potrąceniem należnego 10 proc. podatku od nagrody.
Termin i miejsce ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród ustalane są przez redakcję „Press” i podawane do wiadomości na stronie www.grandpress.pl.

Art. 4.
Nagrody pieniężne finansowane są przez sponsorów konkursu. Sponsorzy nie mają wpływu na procedurę przyznawania nagród ani na to, kto je otrzyma.

Art. 5.
1) Materiały do konkursu mogą zgłaszać dziennikarze/dziennikarki lub redakcje, po uzyskaniu zgody autora/autorki. Zgłoszenia przyjmowane będą do 2 listopada 2021 roku do godz. 23:59 wyłącznie za pomocą strony internetowej www.grandpress.pl
2) Do konkursu można zgłosić nie więcej niż trzy prace jednego autora/autorki, łącznie we wszystkich kategoriach. Każda praca musi zostać zgłoszona w konkretnej kategorii. Nie wolno zgłaszać tej samej pracy do więcej niż jednej kategorii.
3) Na konkurs prace przyjmowane będą wyłącznie w formatach opisanych poniżej:
– dla tekstów – pliki *pdf z tekstem opatrzonym tytułem (bez zdjęć, linków, nazwisk autora/ów, nazwy redakcji i innych elementów umożliwiających identyfikację autora/ów),
– dla materiałów wideo – pliki *mp4, *mov, avi (materiał bez nazwisk autora/ów, bez nazwy programu oraz stacji i innych elementów umożliwiających identyfikację autor/ów),
– dla materiałów audio/radiowych – pliki *mp3, *wav (materiał bez nazwisk autora/ów, bez nazwy programu oraz stacji i innych elementów umożliwiających identyfikację autor/ów),
– dla materiałów z portali internetowych, które zawierają tekst i materiał wideo/audio, będący nieodłączną częścią całego materiału, a nie jest reportażem interaktywnym – pliki *pdf z tekstem i pliki wideo/audio (w formatach j.w.),
– dla reportaży interaktywnych – bezpośrednie linki do reportaży.
4) W celu zgłoszenia pracy należy przed 2 listopada, godz. 23:59 wejść na stronę www.grandpress.pl/Regulaminy/ i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po poprawnym wypełnieniu formularza i wciśnięciu przycisku „Wyślij zgłoszenie” osoba zgłaszająca otrzyma (na podany w formularzu adres) e-mail zwrotny z potwierdzeniem wypełnienia formularza oraz z linkiem do wgrania materiału. Po wejściu w linki i wgraniu materiału („Dodaj pliki”) zakończonego wciśnięciem „Wyślij” osoba zgłaszająca otrzyma (na podany w formularzu zgłoszeniowym adres) e-mail z potwierdzeniem poprawnego zgłoszenia materiału.
5) W razie problemów technicznych z dokonaniem zgłoszenia organizator zapewnia pomoc dyżurnego administratora (tel. +48 601 745 005, e-mail: [email protected]). Na wszelkie pytania związane z Regulaminem odpowiada przedstawiciel Organizatora (tel. +48 22 33 48 333, e-mail: [email protected]).

Art. 6.
Nominacje do nagrody Grand Press w poszczególnych kategoriach, spośród zgłoszonych materiałów, przyznaje jury. Składa się ono z doświadczonych ludzi mediów, wybieranych i zapraszanych przez redakcję „Press”. Jury, oprócz nagród w poszczególnych kategoriach, ma prawo do przyznania wyróżnień oraz nagród specjalnych.

Art. 7.
Jury, nominując do nagrody zgłoszone materiały, będzie się kierować następującymi kryteriami:
– wybitne walory warsztatowe,
– znaczenie materiału dla opinii publicznej,
– ciekawy, indywidualny charakter materiału,
– zachowanie standardów etycznych dziennikarstwa.

Art. 8.
W głosowaniu nad wyborem laureatów konkursu Grand Press – spośród nominowanych – każdemu z członków jury Grand Press przysługuje jeden głos. Wszyscy członkowie jury mają równe prawo głosu.

Art. 9.
1) Obrady jury prowadzi redaktor naczelny „Press” lub osoba przez niego wskazana z grona jurorów. W pierwszym etapie jury preselekcyjne nominuje do finału prace po zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami. Jury preselekcyjne ma prawo wskazać w każdej kategorii od jednego do siedmiu tekstów, audycji i programów.
2) Członkowie jury mają prawo do przeniesienia pracy do innej kategorii, niż została zgłoszona albo do nie nominowania żadnego materiału z powodu ich niskiego poziomu.

Art. 10.
1) Przyznawanie nagród Grand Press w poszczególnych kategoriach odbywa się podczas finałowych obrad jury.
2) Nagroda Grand Press przyznawana jest za ten z nominowanych materiałów, który w głosowaniu jury uzyskał bezwzględną większość głosów.
3) Jeżeli w pierwszym głosowaniu za żadnym z nominowanych materiałów nie opowiedziała się wymagana większość członków jury, przeprowadza się ponowne głosowanie.
4) Jeżeli drugie głosowanie nie wyłoniło laureata nagrody, przeprowadza się dodatkowe głosowanie, z tym że uchwała jury o przyznaniu nagrody może zapaść zwykłą większością głosów.
6) Każde głosowanie jury może być poprzedzone dyskusją.
7) Z obrad jury nagrody Grand Press sporządza się zapis dźwiękowy, a wyniki głosowań są archiwizowane.

Art. 11.
Organizator ustanawia nagrodę Grand Press Digital dla dziennikarza lub redakcji, która wykazała się innowacyjnym podejściem w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w pracy dziennikarskiej. Nagrodę Grand Press Digital za rok 2021 przyznaje redakcja „Press” po konsultacji środowiskowej.

Art. 12.
Organizator ustanawia nagrodę Grand Press Economy dla dziennikarza lub redakcji wyróżniającej się profesjonalizmem, rzetelną i obiektywną prezentacją tematów ekonomicznych, wysoką jakością publikowanych materiałów. Nagrodę Grand Press Economy za rok 2021 przyznaje redakcja „Press” po konsultacji środowiskowej.

Art. 13.
Organizator ustanawia nagrodę im. Bohdana Tomaszewskiego dla dziennikarza sportowego, wyróżniającego się doskonałym warsztatem, dużą wiedzą, wysoką kulturą zawodową i osobistą. Nagrodę im. Bohdana Tomaszewskiego przyznaje redakcja „Press” po konsultacji środowiskowej.

Art. 14.
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Press sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-523), ul. J.H. Dąbrowskiego 75/66, Organizator Konkursu.
2) Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. wyłącznie w celu realizacji Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda uczestnika. Do wzięcia udziału w Konkursie jest ona niezbędna. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dobrowolne i świadome zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4) Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, dane kontaktowe: e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny) są przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń, wydania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, podania do publicznej informacji (strona internetowa Konkursu, media) imion i nazwisk Zwycięzców oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych Organizatora.
5) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik Konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji Konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie dalej mógł brać udziału w Konkursie. Ewentualne wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6) Każdemu uczestnikowi przysługują prawa:
a) dostępu do podanych danych osobowych,
b) żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
c) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
d) żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
7) Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w czasie trwania Konkursu. Dane mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, w okresie niezbędnym do wypełnienia celów sprawozdawczych.
8) Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom jedynie w celu realizacji obowiązków Organizatora Konkursu wynikających z Regulaminu i przepisów prawa, np. dostawcom usług IT, usług pocztowych, księgowych.
9) W przypadku wyrażenia osobnej zgody dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych Press do czasu jej wycofania.
10) Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora:
e- mail: [email protected], listowny: ul. J.H. Dąbrowskiego 75/66, 60-523 Poznań, tel.: 22 33 48 333.

Warszawa, we wrześniu 2021 roku