Regulamin konkursu Grand Press 2017

Art. 1.
Organizatorem konkursu Grand Press 2017 jest wydawca magazynu „Press” – Press Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Mazowieckiej 63/2 (60-623 Poznań), KRS 316953, NIP: 779-17-44-917, REGON: 630944696 (dalej Organizator). Regulamin konkursu Grand Press 2017 dostępny jest w siedzibie organizatora, a także na stronie internetowej konkursu www.grandpress.pl.
Nagroda Grand Press przyznawana będzie za najlepsze teksty, audycje radiowe i programy telewizyjne oraz materiały internetowe, które zostały opublikowane albo wyemitowane w mediach, w języku polskim, między 1 listopada 2016 roku a 31 października 2017 roku.

Art. 2.
Nagroda Grand Press będzie przyznawana w sześciu kategoriach:
– News,
– Dziennikarstwo śledcze,
– Publicystyka,
– Reportaż (prasowy, radiowy, telewizyjny)
– Wywiad,
– Dziennikarstwo specjalistyczne.

Art. 3.
Laureaci nagrody Grand Press w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych polskich 1000 euro. Nagroda pieniężna przekazywana jest na numer konta bankowego przesłanego przez laureata Organizatorowi na adres e-mail osoby upoważnionej przez Organizatora.
Termin i miejsce ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród ustalane są przez redakcję „Press” i podawane do wiadomości na jego łamach.

Art. 4.
Nagrody pieniężne finansowane są przez sponsorów konkursu. Sponsorzy nie mają wpływu na procedurę przyznawania nagród ani na to, kto je otrzyma.

Art. 5.
1) Zgłoszenia do konkursu przyjmuje redakcja „Press”. Teksty, audycje radiowe i programy telewizyjne oraz materiały internetowe mogą zgłaszać dziennikarze lub redakcje gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalnych redakcji internetowych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 3 listopada 2017 roku pocztą, kurierem lub bezpośrednio w warszawskiej redakcji „Press” (ul. Banderii 4/200, 01-164 Warszawa). W wypadku zgłoszeń za pośrednictwem poczty/kuriera o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
2) Do konkursu można zgłosić nie więcej niż trzy prace jednego autora, łącznie we wszystkich kategoriach. Każda praca musi zostać zgłoszona w konkretnej kategorii. Nie wolno zgłaszać tej samej pracy do więcej niż jednej kategorii.
3) Zgłoszenie musi zawierać:
a) osobno dwie kopie pracy opatrzone pseudonimem:
– wydruku komputerowego w formacie A4 z usuniętym nazwiskiem autora pracy i nazwy gazety, czasopisma lub portalu (w wypadku tekstów prasowych i internetowych);
– nagrania na płycie (CD/DVD) lub pendrivie (w wypadku audycji radiowych);
– nagrania na płycie DVD lub pendrivie (w wypadku programu telewizyjnego lub internetowego), przy czym nośniki nie powinny zawierać danych identyfikujących autora;
b) osobno opatrzoną tym samym pseudonimem kopertę zawierającą wydrukowany ze strony www konkursu i wypełniony formularz zawierający szczegółowe dane osobowe autora niezbędne do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz informację, gdzie materiał się ukazał (w wypadku tekstów prasowych: tytuł, numer pisma, data, strona; w wypadku materiałów radiowych i telewizyjnych: nazwa stacji, tytuł audycji, data i godzina emisji; w wypadku tekstów internetowych: tytuł, adres portalu/wortalu, sekcja/dział i URL strony, na której ukazała się publikacja, data i godzina publikacji). Formularz zgłoszeniowy, według którego należy wpisywać dane, znajduje się na stronie www.grandpress.pl (należy go wypełnić, wydrukować i dołączyć do przesyłki). Do każdego zgłoszonego materiału należy wypełnić osobny formularz.

Art. 6.
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu Grand Press 2017 jest Press Sp. z o.o. s. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mazowieckiej 63/2 (Organizator). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) wyłącznie w celu realizacji konkursu Grand Press 2017, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu zebrania zgłoszeń do konkursu, przesyłania informacji o konkursie, wydania nagród w konkursie, publikacji informacji o konkursie, nominacjach i zwycięzcach w mediach i na stronie internetowej konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
2) Dane autorów materiałów nominowanych i nagrodzonych w konkursie Grand Press 2017 zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu i upublicznione w mediach w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji o materiale konkursowym za zgodą osób, których dane dotyczą.
3) W przypadku wyrażenia osobnej zgody dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych Press i podmiotów trzecich.
4) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik konkursu Grand Press 2017 cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie mógł brać dalej udziału w konkursie. W celu cofnięcia zgody należy wysłać informację o jej cofnięciu na adres e-mail: [email protected].

Art. 7.
Nominacje do nagrody Grand Press w poszczególnych kategoriach, spośród zgłoszonych materiałów, przyznaje jury. Składa się ono z doświadczonych ludzi mediów, wybieranych i zapraszanych przez redakcję „Press”. Jury, oprócz nagród w poszczególnych kategoriach, ma prawo do przyznania wyróżnień oraz nagród specjalnych.

Art. 8.
Organizator ustanawia nagrodę Grand Press Digital dla dziennikarza lub redakcji, która wykazała się innowacyjnym podejściem w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w pracy dziennikarskiej. Zwycięzcę nagrody Grand Press Digital za rok 2017 wskaże – po konsultacji środowiskowej – redakcja „Press”.

Art. 9.
Organizator ustanawia nagrodę Grand Press Economy dla dziennikarza lub redakcji wyróżniającej się profesjonalizmem, rzetelną i obiektywną prezentacją tematów ekonomicznych, wysoką jakością publikowanych materiałów. Nagrodę Grand Press Economy za rok 2017 przyznaje redakcja „Press” po konsultacji środowiskowej.

Art. 10.
Jury, nominując do nagrody zgłoszone materiały, będzie się kierować następującymi kryteriami:
– wybitne walory warsztatowe,
– znaczenie materiału dla opinii publicznej,
– ciekawy, indywidualny charakter materiału,
– zachowanie standardów etycznych dziennikarstwa.

Art. 11.
W głosowaniu nad wyborem laureatów konkursu Grand Press – spośród nominowanych – każdemu z członków jury Grand Press przysługuje jeden głos. Wszyscy członkowie jury mają równe prawo głosu.

Art. 12.
1) Obrady jury prowadzi redaktor naczelny „Press” lub osoba przez niego wskazana z grona jurorów. Podczas pierwszych obrad jury nominuje do finału prace po zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami, po dyskusji i głosowaniu. Jury nominujące ma prawo wskazać w każdej kategorii od jednego do siedmiu tekstów, audycji i programów. Ma też prawo nie nominować żadnego zgłoszonego materiału.
2) Członkowie jury mają prawo do przeniesienia pracy do innej kategorii, niż została zgłoszona. W kategorii Reportaż, w wypadku gdy będzie to uzasadnione liczbą i poziomem zgłoszeń, jury preselekcyjne ma prawo nominować materiały do trzech (lub dwóch) odrębnych nagród: za reportaż prasowy, radiowy i telewizyjny.

Art. 13.
1) Przyznawanie nagród Grand Press w poszczególnych kategoriach odbywa się podczas drugich, finałowych obrad jury, bezpośrednio przed wręczeniem nagród.
2) Nagroda Grand Press przyznawana jest za ten z nominowanych materiałów, który w głosowaniu jury uzyskał bezwzględną większość głosów.
3) Jeżeli w pierwszym głosowaniu za żadnym z nominowanych materiałów nie opowiedziała się wymagana większość członków jury, przeprowadza się ponowne głosowanie.
4) Jeżeli drugie głosowanie nie wyłoniło laureata nagrody, przeprowadza się dodatkowe głosowanie, z tym że uchwała jury o przyznaniu nagrody może zapaść zwykłą większością głosów.
5) Jeżeli trzecie głosowanie nie doprowadzi do wyłonienia laureata nagrody, członkowie jury podejmą decyzję o przyznaniu nagrody i sposobie wyboru nagrodzonego materiału według własnego uznania.
6) Każde głosowanie jury może być poprzedzone dyskusją.
7) Z obrad jury nagrody Grand Press sporządza się zapis dźwiękowy, a karty głosowań są zbierane i archiwizowane.

Warszawa, we wrześniu 2017 roku

 

Formularz zgłoszeniowy