Regulamin konkursu Grand Press 2023

Art. 1.
Konkurs Grand Press 2023 organizuje Fundacja Grand Press z siedzibą w Poznaniu, przy ul. J.H. Dąbrowskiego 75/66 (60-523 Poznań), NIP: 779-241-39-21 (dalej organizator).

Regulamin konkursu Grand Press 2023 dostępny jest w siedzibie organizatora, a także na stronie internetowej konkursu www.grandpress.pl.
Nagroda Grand Press przyznawana będzie za najlepsze materiały audio, teksty prasowe, programy telewizyjne oraz materiały internetowe, które zostały opublikowane albo wyemitowane w mediach, w języku polskim, między 1 listopada 2022 roku a 31 października 2023 roku.

Art. 2.
Nagroda Grand Press będzie przyznawana w ośmiu kategoriach:
– News,
– Dziennikarstwo śledcze,
– Publicystyka,
– Reportaż prasowy/internetowy,
– Reportaż audio,
– Reportaż telewizyjny/wideo,
– Wywiad,
– Dziennikarstwo specjalistyczne i nowe formy dziennikarstwa.

Art. 3.
Laureaci/laureatki nagrody Grand Press w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 5000 złotych. Nagroda pieniężna przekazywana jest na numer konta bankowego przesłanego przez laureata/laureatkę organizatorowi na adres e-mail osoby upoważnionej przez organizatora. Organizator wypłaca nagrodę z potrąceniem należnego 10-proc. podatku od nagrody.
Termin i miejsce ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród ustalane są przez organizatora i podawane do wiadomości na stronie www.grandpress.pl.

Art. 4.
Nagrody pieniężne finansowane są przez sponsorów konkursu. Sponsorzy nie mają wpływu na procedurę przyznawania nagród ani na to, kto je otrzyma.

Art. 5.
1) Materiały do konkursu mogą zgłaszać dziennikarze/dziennikarki lub redakcje po uzyskaniu zgody autora/autorki. Udział w konkursie jest dobrowolny, a zgłoszenie materiału do niego oznacza akceptację regulaminu konkursu.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 3 listopada 2023 roku do godz. 23:59 wyłącznie za pomocą strony internetowej www.grandpress.pl
2) Do konkursu można zgłosić nie więcej niż pięć prac jednego autora/autorki, łącznie we wszystkich kategoriach. Każda praca musi zostać zgłoszona w konkretnej kategorii. Nie wolno zgłaszać tej samej pracy do więcej niż jednej kategorii.
3) Organizator dopuszcza możliwość zgłaszania na konkurs cyklu materiałów. Za cykl uważa się do pięciu materiałów o wspólnej tematyce, kolejności i charakterze publikacji (z wyraźnie widocznym początkiem, rozwinięciem sprawy i zakończeniem) wskazującymi na serię. Wówczas taki cykl uznawany jest za jedno zgłoszenie danego autora.
4) Na konkurs prace przyjmowane będą wyłącznie w formatach opisanych poniżej:
– dla tekstów – pliki *pdf z tekstem opatrzonym tytułem (bez zdjęć, linków, nazwisk autora/ów, nazwy redakcji i innych elementów umożliwiających identyfikację autora/ów),
– dla materiałów wideo – pliki *mp4, *mov, *avi do maksymalnie 900 Mb każdy (materiał bez nazwisk autora/ów, bez nazwy programu oraz stacji i innych elementów umożliwiających identyfikację autor/ów) lub link prywatny (niepubliczny, ale nie tymczasowy) do jednego z portali streamingowych (np. YouTube),
– dla materiałów audio/radiowych – pliki *mp3, *wav (materiał bez nazwisk autora/ów, bez nazwy programu oraz stacji i innych elementów umożliwiających identyfikację autor/ów),
– dla materiałów z portali internetowych, które zawierają tekst i materiał wideo/audio, będący nieodłączną częścią całego materiału, a nie jest reportażem interaktywnym – pliki *pdf z tekstem i pliki wideo/audio (w formatach jw.),
– dla reportaży interaktywnych – bezpośrednie linki do reportaży.
5) W celu zgłoszenia pracy należy przed 3 listopada, godz. 23:59 wejść na stronę www.grandpress.pl/Regulaminy/ i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po poprawnym wypełnieniu formularza i wciśnięciu przycisku „wyślij zgłoszenie” osoba zgłaszająca otrzyma (na podany w formularzu adres) e-mail zwrotny z potwierdzeniem wypełnienia formularza oraz z linkiem do wgrania materiału. Po wejściu w link i wgraniu materiału („dodaj pliki”) zakończonego wciśnięciem „wyślij” osoba zgłaszająca otrzyma (na podany w formularzu zgłoszeniowym adres) e-mail z potwierdzeniem poprawnego zgłoszenia materiału.
6) W razie problemów technicznych z dokonaniem zgłoszenia organizator zapewnia pomoc dyżurnego administratora (tel. +48 601 745 005, e-mail: [email protected]). Na wszelkie pytania związane z regulaminem odpowiada przedstawiciel organizatora (tel. +48 22 33 48 333, e-mail: [email protected]).

Art. 6.
Nominacje do nagrody Grand Press w poszczególnych kategoriach spośród zgłoszonych materiałów przyznaje jury. Składa się ono z doświadczonych ludzi mediów, wybieranych i zapraszanych przez organizatora. Jury, oprócz nagród w poszczególnych kategoriach, ma prawo do przyznania wyróżnień oraz nagród specjalnych.

Art. 7.
Jury, nominując do nagrody zgłoszone materiały, będzie się kierować następującymi kryteriami:
– wybitne walory warsztatowe,
– znaczenie materiału dla opinii publicznej,
– ciekawy, indywidualny charakter materiału,
– zachowanie standardów etycznych dziennikarstwa.

Art. 8.
1) Członków jury konkursu powołuje organizator.
2) W głosowaniu nad wyborem nominowanych i laureatów konkursu Grand Press każdemu z członków jury przysługuje jeden głos. Wszyscy członkowie jury mają równe prawo głosu.
3) W jury kategorii głównych konkursu Grand Press 2023 nie może zasiadać osoba zatrudniona w Fundacji Grand Press.

Art. 9.
1) Obrady jury prowadzi przedstawiciel/ka organizatora lub osoba przez niego wskazana, z zastrzeżeniem, że osoba ta nie ma prawa głosu podczas wyboru nominowanych i nagradzanych prac. W pierwszym etapie jury preselekcyjne nominuje do finału prace po zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami. Jury preselekcyjne ma prawo wskazać w każdej kategorii od jednego do siedmiu tekstów, audycji i programów.
2) Nominacje w konkursie po etapie jury preselekcyjnego muszą zostać potwierdzone przez całe gremium jurorskie w wyniku dyskusji i głosowania (decyduje zwykła większość głosów).
2) Członkowie jury mają prawo do przeniesienia pracy do innej kategorii, niż została zgłoszona, albo do nienominowania w danej kategorii żadnego materiału z powodu niskiego poziomu.
3) Członkowie jury nie mogą głosować ani wypowiadać się podczas obrad na temat materiału, wobec którego są w sytuacji konfliktu interesów, np. pochodzi on z ich redakcji; pochodzi on z ich grupy medialnej; jurorzy są związani z osobami, które ten materiał tworzyły lub gdy współpracowali bądź doradzali przy jego powstaniu.

Art. 10.
1) Przyznawanie nagród Grand Press w poszczególnych kategoriach odbywa się podczas finałowych obrad jury.
2) Nagroda Grand Press przyznawana jest za ten z nominowanych materiałów, który w głosowaniu jury uzyskał bezwzględną większość głosów w głosowaniu jawnym.
3) Jeżeli w pierwszym głosowaniu za żadnym z nominowanych materiałów nie opowiedziała się wymagana większość członków jury, przeprowadza się ponowne głosowanie.
4) Jeżeli drugie głosowanie nie wyłoniło laureata nagrody, przeprowadza się dodatkowe głosowanie, z tym że uchwała jury o przyznaniu nagrody może zapaść zwykłą większością głosów.
5) Każde głosowanie jury może być poprzedzone dyskusją.
6) Jeśli laureat z jakichkolwiek powodów odmówi przyjęcia przyznanej nagrody, nominacja do niej zostaje uznana za niebyłą.
7) Z obrad jury nagrody Grand Press sporządza się zapis dźwiękowy, a wyniki głosowań są archiwizowane i mogą być podane przez organizatora do publicznej wiadomości po gali finałowej konkursu.

Art. 11.
Organizator ustanawia nagrodę Grand Press Digital and Technology dla dziennikarki/dziennikarza wykazującego się szczególną fachowością, kompetencją i rzetelnością materiałów dziennikarskich o środowisku cyfrowym i technologicznym.
Nagrodę Grand Press Digital and Technology za rok 2023 przyznaje jury powołane przez Fundację Grand Press spośród nominowanych i laureatów poprzednich edycji nagrody.

Art. 12.
Organizator ustanawia nagrodę Grand Press Economy dla dziennikarza lub redakcji wyróżniających się profesjonalizmem, rzetelną i obiektywną prezentacją tematów ekonomicznych, wysoką jakością publikowanych materiałów. Nagrodę Grand Press Economy za rok 2023 przyznaje jury powołane przez Fundację Grand Press spośród nominowanych i laureatów poprzednich edycji nagrody.

Art. 13.
Organizator ustanawia nagrodę im. Bohdana Tomaszewskiego dla dziennikarza sportowego wyróżniającego się doskonałym warsztatem, dużą wiedzą, wysoką kulturą zawodową i osobistą. Nagrodę im. Bohdana Tomaszewskiego za rok 2023 przyznaje jury powołane przez Fundację Grand Press spośród nominowanych i laureatów poprzednich edycji nagrody.

Art. 14.
Organizator ma prawo ustanowić w konkursie inne nagrody i wyróżnienia.

Art. 15.
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu jest Fundacja Grand Press z siedzibą w Poznaniu (60-523), ul. J.H. Dąbrowskiego 75/66, organizator konkursu.
2) Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. wyłącznie w celu realizacji konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.
3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda uczestnika. Do wzięcia udziału w konkursie jest ona niezbędna. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dobrowolne i świadome zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4) Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, dane kontaktowe: e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny) są przetwarzane przez organizatora w celu przeprowadzenia konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń, wydania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, podania do publicznej informacji (strona internetowa konkursu, media) imion i nazwisk zwycięzców oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych organizatora.
5) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych, zostaną one usunięte i nie będzie dalej mógł brać udziału w konkursie. Ewentualne wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6) Każdemu uczestnikowi przysługują prawa:
a) dostępu do podanych danych osobowych,
b) żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
c) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
d) żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
7) Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w czasie konkursu. Dane mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, w okresie niezbędnym do wypełnienia celów sprawozdawczych.
8) Dane osobowe mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom jedynie w celu realizacji obowiązków organizatora konkursu wynikających z regulaminu i przepisów prawa, np. dostawcom usług IT, usług pocztowych, księgowych.
9) W przypadku wyrażenia osobnej zgody dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych Fundacji Grand Press do czasu jej wycofania.
10) Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych przez administratora:
e-mail: [email protected], listowny: ul. J.H. Dąbrowskiego 75/66, 60-523 Poznań, telefoniczny: 22 33 48 333.

Warszawa, we wrześniu 2023 roku