Regulamin – Książka Reporterska Roku 2024

Art. 1.
Fundacja Grand Press, zwana dalej Organizatorem, ustanawia nagrodę dla najlepszej polskiej Książki Reporterskiej Roku. Nagroda ma służyć wskazaniu najbardziej wartościowej twórczości reporterskiej należącej do literatury faktu.

Art. 2. 
Nagroda jest przyznawana przez jury konkursu za publikację:
– o wysokich walorach merytorycznych, warsztatowych (research, kompozycja, redakcja) oraz językowych
– ujawniającą wrażliwość etyczną i społeczną autora/ki, przy zachowaniu zasad warsztatu dziennikarskiego, w tym zwłaszcza opisywania prawdziwych wydarzeń i postaci
– cechującą się pogłębioną analizą rzeczywistości, wykorzystującą wiedzę, dociekliwość i rzetelność autora/ki

Art. 3.
Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagrody ustalane są corocznie przez Organizatora i podawane do wiadomości na www.grandpress.pl.

Art. 4.
Nagrodę za Książkę Reporterską Roku może otrzymać tylko osoba fizyczna – jej autor/ka bądź autorzy.
Nagroda nie jest przyznawana wydawcom, redakcjom oraz podmiotom prawnym.

Art. 5.
1. Laureat/ka nagrody za Książkę Reporterską Roku otrzyma dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości ustalonej przez Organizatorów. W roku 2024 jest to 10 000 zł.
2. Nagroda pieniężna przekazywana jest na numer konta bankowego laureata, po potrąceniu należnego 10 proc. podatku.

Art. 6.
Organizatorzy mogą przeprowadzić plebiscyt wśród czytelników i przyznać dodatkowo Nagrodę Czytelników.

Art. 7.
1. Do konkursu można zgłaszać książki reporterskie:
– autorów żyjących, pełnoletnich, będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkających w Polsce lub poza jej granicami
– wydane w języku polskim w okresie od 1 sierpnia 2023 roku do 31 lipca 2024 roku
– pierwodruki (nieprzyjmowane są wersje poszerzone wcześniej wydanych książek)
– niebędące antologiami
2. W konkursie nie będą brane pod uwagę:
• reportaże literackie, które zawierają elementy fikcji
• biografie niereporterskie, w tym pisane przez dziennikarzy/reporterów
• dziennikarskie książki gatunkowe (eseje, dzienniki, autobiografie, książki publicystyczne itp.)
3. Udział w konkursie jest dobrowolny, a zgłoszenie książki do niego oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Książki mogą być zgłaszane przez ich autorów lub wydawców. Zgłoszenie książki przez wydawcę jest jednoznaczne z uprzednim uzyskaniem zgody autora na udział w konkursie. Nieodebranie przyznanej nagrody lub wycofanie książki spośród nominowanych do finału oznacza automatyczne uznanie nagrody czy nominacji za niebyłe.
4. Można zgłosić dowolną liczbę książek spełniających warunki Regulaminu.
5. Do konkursu przyjmowane są książki wyłącznie w wersji drukowanej.
6. Zgłaszający dostarcza Organizatorowi na koszt własny po jednym egzemplarzu książki dla każdego członka jury i jeden dla przedstawiciela Organizatora, łącznie 6 egzemplarzy.
Po zakończeniu konkursu Organizator nie zwraca książek zgłaszającemu.
7. Książki na konkurs należy dostarczyć na adres: Fundacja Grand Press, ul. Świętokrzyska 30/150, 00-116 Warszawa – pocztą, osobiście lub kurierem (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–17.00) – do 2 sierpnia 2024 roku (w przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich obowiązuje również powyższy termin dostarczenia).
8. Do każdego zgłaszanego tytułu należy dołączyć wypełniony i wydrukowany przez osobę zgłaszającą formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.grandpress.pl

Art. 8.
1. O przyznaniu nagrody dla najlepszej Książki Reporterskiej Roku decyduje jury, które powołują Organizatorzy. Jurorami mogą zostać znawcy literatury i reportażu cechujący się wysokimi kompetencjami oraz niezależnością.
2. W pierwszym etapie konkursu członkowie jury wybierają do finału do 15 tytułów spośród wszystkich zgłoszonych książek. Następnie, w drodze dyskusji i głosowania, jury nominuje 5 najlepszych książek reporterskich, z których wyłania laureatkę nagrody za Książkę Reporterską Roku. Szczegółowe zasady obrad jurorzy ustalają we własnym gronie, prace jury koordynuje przedstawiciel Organizatora w jury.
3. Z obrad jury sporządza się zapis dźwiękowy. Wyniki obrad są objęte tajemnicą do momentu uroczystego ogłoszenia werdyktu konkursu.

Art. 9.
W przypadku niemożności wybrania jednego laureata przez jury konkursu lub w przypadku wyższej konieczności, w szczególności ujawnienia konfliktu interesów jurora lub jurorów, Organizatorzy mają prawo do ostatecznej decyzji o trybie wyboru laureata nagrody.

Art. 10.
Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu regulują zapisy art. 13. Regulaminu konkursu Grand Press.

Warszawa, w lutym 2024 roku